کارکرد اصلی استراتژی اول حفظ بقاء سازمان و بعد رشد سازمان از طریق ایجاد تمایز است. به این ترتیب که ما با اتخاذ استراتژی ، با اختصاص منابع محدود، با بالفعل کردن فرصت های بالقوه برای شما ارزش ، تمایز و مزیت رقابتی خلق می کنیم.