همراه ما باشید

تعمیرات سریع

به منظور تخصصی تر صورت گرفتن تعمیرات دستگاه های خودپرداز و کارتخوان، این امر در شرکت هزاره سوم به صورت متمرکز انجام می‌شود.